Κέντρο Παιδείας Επιστημών

To Κέντρο Παιδείας & Επιστημών (ΚΠΕ) είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας, Πολιτισμού και Οικονομικών. Αποστολή του είναι η αναζήτηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στην Πληροφορική και γενικά στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η προώθηση της καλλιέργειας των Γραμμάτων και των Τεχνών. Όραμά του είναι, μέσω των δραστηριοτήτων του, να προτείνει μια καινοτόμα, ολοκληρωμένη προσέγγιση παιδείας για το Σχολείο του 21ου Αιώνα.

Ιδρυτής του ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης, ο οποίος ανέλαβε την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και, καταθέτοντας τα απαραίτητα κεφάλαια, έδωσε τη δυνατότητα της δημιουργίας και της πραγματοποίησης των σκοπών του Κέντρου Παιδείας Επιστημών που μεταξύ άλλων συνίστανται:

  • Στη διαμόρφωση και αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών μέσων για την κατανόηση των Επιστημών, στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Πληροφορικής και γενικά των Φυσικών Επιστημών.
  • Στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια και διάδοση στο ευρύ κοινό των Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Γραμμάτων, των Τεχνών και την εξοικείωσή του με έννοιες, ιδέες και παραστάσεις που προωθούν τον Πολιτισμό.
  • Στη συνεισφορά για την ευρύτερη επιστημονική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και των φοιτητών, αυριανών Λειτουργών της Παιδείας.
  • Στην προτροπή και ενίσχυση για τη δημιουργία Εστιών Γνώσης και Επιστημών κατά τρόπο συμπληρωματικό με τη Δημόσια Εκπαίδευση.
  • Στην παροχή αρωγής σε κάθε δημόσια ή ιδιωτική προσπάθεια για την προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων, των Τεχνών, καθώς επίσης και σε πρωτοβουλίες για την εξύψωση του πολιτιστικού, μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου, ιδιαιτέρως των μαθητών και των σπουδαστών.
  • Στη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σχεδιασμός των επιστημονικών αλληλεπιδραστικών εκθέσων Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, του μαθησιακού και μορφωτικού περιεχομένου τους και των διδακτικών προσεγγίσεών τους, στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες και η λειτουργία των Εστιών Γνώσης και Επιστήμης του Κέντρου Παιδείας Επιστημών, πραγματοποιήθηκε απο τον Σπύρο Πνευματικό, Καθηγητή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Εστία Επιστημών Πάτρας είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο πρότυπης εγκατάστασης του Κέντρου Παιδείας Επιστημών. Κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε με δωρεά του Κωνσταντίνου Δημητριάδη, σε έκταση που διατέθηκε για το σκοπό αυτό από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία επί προεδρίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη. Το κτήριο όπου στεγάζεται, κατασκευάστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και εξοπλίστηκε με άρτια τεχνολογικά μέσα και διαδραστικά εκθέματα που καλύπτουν περισσότερες από εκατό επιμέρους θεματικές περιοχές των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Φυσικής.

Επιστημονικό Συμβούλιο του Κέντρου Παιδείας Επιστημών

Το επιστημονικό συμβούλιο σχεδιάζει και καθοδηγεί τις επιστημονικές δραστηριότητες της Εστίας Επιστημών. Έργο του είναι η διασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας και εκπαιδευτικής ποιότητας των εφαρμοζόμενων διδακτικών προσεγγίσεων. Ευρύτερα, μελετά και ερευνά θέματα σχετικά με τις επιστημονικές δραστηριότητες του ιδρύματος, επιβλέπει και αξιολογεί το πραγματοποιούμενο επιστημονικό και διδακτικό έργο και οργανώνει τις επιστημονικές συνεργασίες με επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Ιδρυτής

Hearth Fοθνδερ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου Παιδείας Επιστημών

"Πιστεύω ότι η προσπάθειά μας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, στη δημιουργία δηλαδή καινούριων προτύπων διδασκαλίας και προσέγγισης των Μαθηματικών και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών.

Η δε καλή σχέση με τα Μαθηματικά και τη Φυσική και η ουσιαστική κατανόησή τους αποτελούν αναμφίβολα τη βάση για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κρίσης, του ορθολογισμού και εν τέλει της ευθυκρισίας, δηλαδή εκείνων των χαρακτηριστικών που δε φαίνεται να ευδοκιμούν στον τόπο μας και που γι' αυτό θα έπρεπε πιστεύω, να αποτελούν τον κύριο στόχο οποιασδήποτε προσπάθειας για καλύτερη Παιδεία."